Įmonių steigimas UAB, VŠI, IĮ, asociacijos, fondo steigimas ir registravimas

Asociacijos steigimas

Asociacija – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

Asociacijos steigėjai (nariai)

  • Asociacijos steigėjais gali būti 18 metų sulaukę  fiziniai ir/ar juridiniai asmenys, sudarę Asociacijos steigimo sutartį.
  • Asociacijų, kurių veikla susijusi su vaikų ir jaunimo poreikiais, nariais gali būti ir jaunesni kaip 18 metų asmenys.
  • Minimalus asociacijos steigėjų (narių) skaičius yra 3.

Asociacijos pelnas

Asociacijai yra draudžiama mokėti asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies, skirstyti asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, asociacijos valdymo organų nariams, išskyrus atvejus kai mokamas darbo užmokestis ir kitais įstatymų nustatytais atvejais

Asociacijos valdymas

  • Asociacija turi turėti visuotinį narių susirinkimą ir/ar kitą organą (konferenciją, suvažiavimą, kongresą, asamblėją ar kt.), turintį visas ar dalį visuotinio narių susirinkimo teisių.
  • Asociacijoje turi būti valdymo organas (vienasmenis ar/ir kolegialus), taip pat gali būti sudaromi kiti organai.

Asociacijos atsakomybė pagal savo prievoles

Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo ir pagal savo prievoles atsako jai nuosavybės teise priklausančiu turtu.

Asociacijos teisinė bazė

Asociacijos steigimo ir veiklos principus reglamentuoja LR Civilinis kodeksas ir LR Asociacijų įstatymas.

Asociacijos steigimo dokumentai

  • Steigimo sutartis
  • Įstatai
  • Steigiamojo susirinkimo protokolas
  • Užpildytos Juridinių asmenų registrų formos.
Sitemap